Utdannelse og skolering

Hvordan bli eiendomsmegler i Norge? Svaret er enkelt: utdannelse! Som i ethvert yrke, kreves det også utdannelse for å bli en godkjent eiendomsmegler. For å kunne praktisere som eiendomsmegler i Norge må du ha bachelor i faget eller ha studert jus ved universitetet. Flere private og offentlige utdanningsinstitusjoner tilbyr eiendomsmegling som en treårig utdannelse. Jus-utdannelse kan tas ved flere norske skoler.

Tidligere kunne nesten hvem som helst selge bolig, så lenge en var ansatt ved et meglerfirma. Ved lovendring i 2007 ble kravene strengere, og en slik stilling krever nå at du har master i rettsvitenskap eller bachelor i eiendomsmegling. Eiendomsmegler-utdannelsen er treårig, og graden kan tas ved Universitetet i Nordland, BI i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt ved høgskoler i Hedmark og Telemark.

Opptakskrav

For å komme inn på studier innen eiendomsmegling, kreves generell studiekompetanse. Du kan som sagt bli eiendomsmegler ved å utdanne deg til jurist ved universitetet. Dette er en femårig utdannelse, som gir deg mange valgmuligheter på yrkesvalg. Også for jusstudiet kreves generell studiekompetanse, og karaktersnittet er generelt høyt for å komme inn. Vanligvis ligger gjennomsnittet på godt over 5.

En bachelorgrad i eiendomsmegling eller master i rettsvitenskap gir deg ikke umiddelbart rett til å praktisere som eiendomsmegler. Før du kan titulere deg som megler, må du ha godkjent praksis. Praksisperioden varer i to år, og foretas ved et godkjent eiendomsmeglerfirma. Inntil da regnes du som eiendomsmeglerfullmektig, og håndterer eiendomsovertakelser under oppsyn av ansvarlig megler for det respektive oppdraget.

Generell kompetanse

Eiendomsmeglerstudiet er en praktisk rettet utdanning som gir eleven generell kompetanse innen jus, økonomi og markedsføring. Utdannelsen gir eleven mulighet til å opparbeide seg kunnskaper og ferdigheter som kreves for å bli en god eiendomsmegler. Utdannelsen gir også mulighet for jobb som fagansvarlig i meglerfirma, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Samtidig får eleven en økonomisk-administrativ utdannelse med mulighet for fremtidige økonomisk-administrative jobber og autorisasjon som regnskapsfører.

Personer med lang praksistid i bransjen før lovendringen i 2007, har fått innvilget spesialtillatelse til fortsatt bruk av tittelen som megler selv om de ikke har fullført formelt eiendomsmeglerstudium eller juridisk embetseksamen. De har til gjengjeld avlagt særskilt eksamen for å kunne fortsette å benytte tittelen som godkjent eiendomsmegler. Tittelen gir rett til å handle som ansvarlig megler.

Eiendomsmeglerloven

Som eiendomsmeglerfullmektig og eiendomsmegler er du pålagt å handle etter eiendomsmeglerloven, som regulerer bolighandel med strenge normer og regler. Dette for å ivareta forbrukernes sikkerhet når de gjør en økonomisk investering, som jo et boligkjøp er. Derfor stilles det krav til meglers kvalifikasjoner, integritet og uavhengighet. Det stilles også krav til en hederlig vandel og profesjonell opptreden overfor kunde og myndigheter.

Loven sier også at eiendomsmegler skal opptre i samsvar med god meglerskikk med omsorg for begge parters interesser. Han/hun skal gi kjøper og selger råd og opplysninger som er av betydning for bolighandelen. Det stilles også krav til hvordan oppdragsavtalen skal utarbeides. God skikk etter lovens bestemmelser blir behørig gjennomgått under studietiden, slik at eleven er godt forberedt når praksisperioden begynner.

Personlige kvalifikasjoner

Foruten utdannelse og godkjent praksis, teller også dine personlige kvalifikasjoner mye når du skal gjennomføre en bolighandel. Du skal ha hederlig vandel og opptre på en profesjonell og seriøs måte, som vekker tillitt. Det skal være en god tone mellom deg og kunden, og du skal ha både gode taleevner og god kunnskap om faget. Kunden skal føle at han/hun er i trygge hender.

Lovbeskyttede titler

Både eiendomsmegler og megler er lovbeskyttede titler som reguleres via eiendomsmeglerbrev utstedt av Finanstilsynet. Dette brevet får du som bevis på fullført utdanning og praksisperiode i eiendomsmeglerfaget, og forplikter deg samtidig til å handle etter norsk eiendomsmegler-lov. Som godkjent eiendomsmegler, vil du stå oppført i Finanstilsynets konsesjonsregister. Dette er en offentlig oversikt over alle godkjente eiendomsmeglere og godkjente jurister i Norge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *